Metoda D-BRET

Bioenergoterapija je kodiran kvantno-holistični postopek, s katerim posežemo v človekovo bioenergijsko polje, z namero, da odpravimo energijske anomalije, ki se na fizičnem nivoju manifestirajo kot bolezni, bolezenska stanja, bolečine in stiske. Bioenergijsko polje je kvantni nivo živega organizma in predstavlja energijsko-informacijsko matrico. V klientovem (pacientovem) bioenergijskem polju delujem tako, da odpravimo deformacije izvornih (konstitutivnih) frekvenc, ki povzročajo simptomatiko na fizični ravni organizma. S tem posežemo v primarne vzroke (v izvor) nastanka bolezni. Z regeneracijo informacijske matrice v organizmu (intrinzično) sprožimo homeostatične procese samoregulacije. Z bioenergoterapijo Bioquantum se bistveno izboljša klientovo zdravstveno stanje in pri mnogih stanjih pride do popolne ozdravitve (poljudno o tem tudi na povezavi: dotik-zdravilnih-rok/).

Bioenergoterapije izvajamo po energijsko vibracijskem principu D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy), kot emulacijo različnih bioenergijskih praks. Delujemo na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta. 

Človekovo energijsko polje je tesno povezano z njegovim zdravjem in počutjem. Bolezen, bolečina in/ali stiska se v človekovem energijskem polju kaže kot energijsko neravnovesje.

Pomembno je poudariti, da z bioenergoterapijo ne “zdravimo” simptomov bolezni na fizični ravni. Delujemo v človekovem bioenergijskem polju, kjer “koreninijo” resnični vzroki za nastanek velike večine bolezni. Z energijskim posegom v klientovem biopolju sprožimo ekscitacijo, le-ta pa vzročno-posledično na celičnem nivoju povzroči t.i. biološko resonanco. Z bioenergoterapijo v organizmu “sprovociramo” homeostatične procese samoregulacije. Gre za proces samozdravljenja. Organizem sam samostojno vzdržuje stanje zdravja. Če se urežemo, telo samo naredi krasto in prične s celjenje, če nas napade virus, naš imunski sistem samodejno odreagira, da vzpostavi ravnovesje. Iz mnogovrstnih razlogov pa se lahko zgodi, da organizem ravnovesnega stanja (stanja zdravja) ne zmore vzdrževati. Takrat zbolimo. Takrat človek potrebuje zunanjo pomoč.

SPOZNANJE, da človek ozdravi, ko obnovimo in stabiliziramo njegovo bioenergijsko polje, je temelj, na katerem počiva bioenergoterapija. Z bioenergoterapijo sprožimo in pospešimo homeostatične procese samoregulacije (samozdravljenja, regeneracije, samoceljenja in revitalizacije). Vzpostavitev ravnovesja v organizmu vodi v (samo)ozdravitev. Z bioenergoterapijo lahko učinkovito pomagamo pri vseh vrstah bolezni, bolezenskih stanj, bolečin in stisk. Izjema so gensko pogojene bolezni, teh pa je manj kot tri odstotke.

Daleč od vsake resnice je miselnost, da je zdravje nekaj, kar človeku lahko da zdravnik (ali zdravilec). Ne! Zdravje je imanentno stanje organizma in njegova avtonomna sposobnost za ohranjanje le-tega. Živ organizem je odprt, dicipativen, samoregulirajoč sistem! Človekov organizem samodejno vzpostavlja in vzdržuje stanje zdravja, vse od prvega vdiha ob rojstvu, pa do zadnjega izdiha ob smrti. Človekovo zdravje je manifestacija energijskega ravnovesja, ki ga vzdržuje avtonomen in izredno kompleksen “energijsko-informacijski” sistem. Ta “energijsko-informacijska matrica” je človekovo koherentno polje – to je KVANTNO POLJE ŽIVEGA ORGANIZMA, ki operativno deluje v gigaherčnem (GHz) frekvenčnem spektru – !!! prav v ta GHz elektro-magnetni frekvenčni spekter sedaj “smrtonosno” vdira 5g tehnologija.

Človekovo telo je “bio-kristal”, ki deluje kot elektromagnetni oscilator. Vsaka celica v človekovem organizmu stalno (kontinuirano) komunicira – sprejema in oddaja energijo (informacije). Na tem principu, ki je intrinzično imanenten Naravi sami, temelji komunikacija med klientom in bioenergoterapevtom. Bioenergoterapevtova naloga je, da s posebnim energijskim postopkom inducira skalarne valove oziroma “proizvaja” torzijsko polje, ki preko namere delujejo na biopolje klienta. S tem v biopolju sprožijo ekscitacijo, le-ta pa vzročno-posledično povzroči t.i. biološko resonanco. S tem “posegom” se vzpostavlja energijsko ravnovesje v klientovem biopolju, vzročno-posledično pa tudi normalizacija (stabilizacija) biokemičnih procesov in fizioloških funkcij. Kot rečeno, postopek se prične z indukcijo biofotonske plazme in vzpostavljanjem torzijskega polja; nato močan fluks “informirane” bioplazme (skalarnih valov) z namero usmerjamo v koherentno biopolje klienta, seveda na način in na področja, ki jih zahteva narava zdravstvene težave. S tem kodiranim energijskim postopkom preko torzijskega polja “po naravi stvari” v organizmu sprožimo homeostatične procese samoregulacije, ki se manifestirajo v mnogoterih oblikah (pogosto dramatičnih) terapevtskih učinkov. Postopek obnavljanja in stabilizacije človekove energijsko-informacijske matrice organizmu omogoči, da zopet samodejno VZPOSTAVI HOMEOSTAZO. Ves postopek se “dogaja” na kvantnem nivoju, v človekovem bioenergijskem polju. To polje je človekova energijsko-informacijska matrica, ki bdi nad delovanjem prav vsake celice v organizmu.

Kadar organizem iz kakršnihkoli razlogov (vzrokov) ni sposoben samostojno in samodejno vzdrževati homeostaze, takrat zbolimo. Najpogostejši razlog za porušeno homeostazo je STRES (vse oblike psiho-fizičnega stresa). Destabilizacijo in rušenje naravnega ravnovesja organizma povzročajo: 1) stresogeni biološki dejavniki (lakota, žeja, bolezni, poškodbe, starost…), 2) stresogeni fizični dejavniki (kemično obdelani prehranski proizvodi, s pesticidi, s herbicidi, z antibiotiki, s hormonskimi motilci in z mnogovrstnimi drugimi “strupi” kontaminirana hrana, kontaminirana (onesnažena, zastrupljena) pitna voda, z industrijsko in civilizacijsko nesnago zastrupljen zrak, od človeka “povzročena” elektromagnetna sevanja in elektronski smog, radijska, telekomunikacijska, radarska in druga sevanja, “zdravila” s svojimi nezaželenimi stranskimi učinki, invazivni medicinski posegi, huda vročina ali mraz, elementarne nesreče, še posebej poudarjam uničujočo “smrtonosno” 5g tehnologijo, ki (ker) deluje v Ghz frekvenčnem spektru, to je v spektru delovanja človekovega biopolja, potem so tu še 3) stresogeni psihološki dejavniki (predvsem STRAH, vseh vrst strahovi, neuspehi, nezadovoljstvo…) ter 4) stresogeni socialni dejavniki (konfliktni odnosi v družini, šikaniranje na delovnem mestu, brezposelnost, eksistenčne stiske itd.).

Z bioenergoterapijo lahko v vseh teh primerih učinkovito pomagamo. BIOENERGIJSKA TERAPIJA JE NAJPOPOLNEJŠA NARAVNA POMOČ, ki jo človek lahko nudi bolnemu človeku pri ponovnem vzpostavljanju homeostaze (zdravja)! Bioenergoterapija (Bioquantum) je komplementarna z drugimi oblikami pomoči in v nobenem primeru ni v koliziji s terapijami uradne alopatske medicine.

Bioenergoterapija D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je kvantno-holistični postopek, s katerim obnavljamo in stabiliziramo klientovo (pacientovo) energijsko mrežo (informacijsko matrico). Bistvo postopka je informacijsko “reprogramiranje” klientovega koherentnega polja na izvorno kodo (na izvorno vibracijo, ki je lastna zdravemu organizmu, organu, tkivu, celici). Bioenergoterapevti v pogovornem jeziku rečemo, da klientu posredujemo “zdravilno energijo”. Vibracijska uskladitev z izvorno vibracijo, se dogaja na kvantnem nivoju, v preseku in interakciji s poljem t.i. ničelne točke. Interakcijo in operativno sposobnost dosežemo v medialnem stanju. Takrat človek “proizvaja” skalarne valove najbolj intenzivno takrat, ko je v meditativnem stanju oz. v stanju notranje praznine (logično, na nek način se takrat z umom »umakne« iz 3D sveta), »stikalo« v katerem sprožimo skalarne valove, pa se nahaja na alfa ravni – torej takrat, ko v naših možganih prevladuje približno takšna frekvenca, kot je frekvenca Schumannovega valovanja. Takrat lahko induciramo skalarne valove, ki jih z namero usmerjamo v koherentno biopolje klienta. Energijski poseg se dogaja v nizkointenzitetnem visokofrekvenčnem (Ghz) spektru, ki v organizmu sproži homeostatične procese samoregulacije, le-ti pa vodijo v HOMEOSTAZO. Kvantno holistični energijski poseg (uskladitev klientovega deformiranega energijskega polja z izvorno vibracijo) skozi homeostatični odziv vodi v normalizacijo biokemičnih procesov in fizioloških funkcij, kar se manifestira v izboljšanem zdravju pacienta in zelo pogosto v popolni ozdravitvi.

Bioenergoterapija je po svoji obliki “biofotonski inženiring”, ki ga lahko uspešno izvajajo visoko specializirani bioenergoterapevti. Med samim terapevtskim postopkom induciramo “informirano” visokofrekvenčno valovanje, ki ga usmerjamo v klientovo biopolje (v klientovo energijsko-informacijsko matrico). “Informirana” biofotonska plazma operativno deluje v istem mikrovalovnem spektru, v katerem delujejo žive celice. Ob tem delovanju pride do ekscitacije energijskega polja klienta oziroma do t.i. biološke resonance, kar vodi v vibracijsko uskladitev klientove energijsko-informacijske matrice z izvorno vibracijo. Vibracijska (informacijska) uskladitev klientovega koherentnega polja je minimalni pogoj za energijsko stabilizacijo vsake celice v organizmu, kar šele omogoči prenos “informacije” na receptorske proteine v membrani celic. Rezultat bioenergijskega posega v klientovo energijsko matrico je boljše počutje, izboljšanje zdravstvenega stanja in v mnogih primerih popolno okrevanje.

Kaj je izvorna vibracija? Izvorna vibracija je “vseprisotna” energijsko-informacijska frekvenca v energijskem polju ničelne točke (energija vakuuma). To je mesto čiste energije. V starih kulturah so ji rekli eter. Ta pojem je uporabljal tudi genij Nikola Tesla. Newtonovska fizika sicer pravi, da se pri absolutni ničli gibanje atomov v vakuumu ustavi in da je energija v vesolju pri temperaturi absolutne ničle – nič. To ne drži. Kvantna fizika je to trditev ovrgla. Tudi eksperimentalno je trditev Newtonovske fizike ovržena. Namreč, dr. Harold Puthoff iz Univerze v Cambridgeu, je to preveril – meril je energijo pri absolutni ničli (kar sedaj tehnologija omogoča) in namesto, da o energiji ni bilo niti sledu, jo je “našel” toliko, da jo je primerjal s kipečim loncem! “Tehnična podlaga” za obstoj te energije so vibracije subatomskih delcev. Ta energija ima več imen – univerzalno energijsko polje, polje nične točke, prana, qi, chi, prasila …, a ta imena mnogim zvenijo »pomanjkljivo« in nekako tridimenzionalno. Zato sta se pojavili tudi imeni, ki nekako zajemata tudi 4D prostor, ki ga to polje ustvarja, to pa sta že omenjena izraza 4D hiperprostor (v kvantni fiziki) in praznina (v ezoteriki).

To energijo oziroma kar energijsko polje najlaže opišemo kot hologram, ki se razteza v “Neskončnost” – ta “omniprezentna” in “omnipotentna” energijsko-informacijska matrica je hkrati tudi “neskončen” izvor kreativne informirane energije. V prispodobi bi ji lahko rekli “božanska” inteligenca. Kot taka je “neomadeževana” s človekovo “kreativno” (destruktivno) patologijo in je intrinzično imanentna “Naravi” sami. Izvorna vibracija je “naravno stanje” primarne energijske mreže. Ta vseprisotna energijska mreža na kvantnem nivoju povezuje vseobsegajoč (celovit) prostor vesolja, prostor vakuuma. Dr. Gregg Braden to energijsko mrežo poimenuje Božanska matrica (knjiga z enakim naslovom je prevedena tudi v slovenščino). Kvantni nivo vsega obstoječega je energijsko polje vakuuma oziroma energija ničelne točke. To je mesto (kraj) čiste energije, kjer se na kvantnem nivoju (izven dimenzij prostora in časa) začnejo vse stvari, pa naj gre za nastanek svetov ali pa za nastanek bolezni.

Pomembno je razumeti, da vakuum ni prazen prostor. S tem se sklada etrska paradigma. Že prostor sam po sebi ima energijsko strukturo. Dr. Nassim Haramein o tem pove sledeče (citiram): “Struktura prostora-časa je kvantizirana. Z drugimi besedami, prostor je “narejen” iz diskretnih super drobnih majhnih paketkov energije – iz najmanjše možne vibracije, ki jo sploh lahko kreira elektromagnetni spekter. Ti najdrobnejši “paketi” so “piksli” (pixels), ki tvorijo vesolje (Univerzum): so najmanjši kvanti energije (the smallest quanta of energy)”. Dr. Nassim Haramein te najmanjše kvante energije imenuje “Planck Spherical Units” (PSU), v čast znanstveniku Maxu Plancku, ki jih je prvi raziskoval, sferične pa so, tako kot večina drugih struktur, ki jih kjerkoli in na vseh ravneh “kreira” vesolje. Te sferične energijske oblike prekrivajo in formirajo (tvorijo) strukturo samega prostora. PSU, ta najmanjši kvant je tudi osnova za najmanjšo sploh možno razdaljo (valovno dolžino); ta merska enota je imenovana Plankova dolžina (Planck lenght), numerična vrednost pa se zapiše takole:  0,0000000000000000000000000000000001616cm (na -33cm).

Kvantna bio-energijska komunikacija “na daljavo”: Živimo v “odprtem vesolju” v gigantskem “neskončno” razvijajočem se hologramu Energije-Zavesti… prav “zavest” je tista, ki biva izven dimenzije prostor-čas, tam kjer je vse Eno, kjer ni tukaj in tam, je hkrati vsepovsod. To je “lastnost zavesti. V svetu singularnosti ni nobene razdalje, definicija časa pa je le evolucija informacij. Če boste želeli razumeti, kaj se dogaja med delom bio-energoterapevta, morate najprej vedeti, da se na kvantnem nivoju informacije prenašajo takoj in neposredno po celotnem univerzumu (vse je neposredno povezano). Ko se odpremo “holističnemu” samozavedanju, se tega tudi dejansko (materialno, čutno, kinestetično) zavemo. Tu ni nikakršne ločenosti, vse je Eno. Komunikacija je trenutna (hipna, takojšnja) in dogaja se ves čas in vsepovsod. Ko ta princip “osvojimo”, lahko z uporabo posebnih kodiranih tehnik v terapevtske namene aktivno izvajamo bioenergoterapije na daljavo. Princip delovanja je intrinzično imanenten Naravi sami. Za razumevanje je potrebno “pogledati” skozi prizmo kvantne paradigme. Tej paradigmi oziroma na njej temelječi “kreativnosti” so v starem Egiptu rekli magija… in takrat je bila magija najvišja oblika znanosti. Ta pojem so “umazali” in mu spremenili pomen šele kasneje. Kljub vsemu se je to znanje ohranilo do danes, le da je bilo “inkvizicijsko” pregnano iz sfer t.i. “znanosti”. Prenos energije-informacije na drugo osebo “na daljavo” (ne glede na njeno oddaljenost) imenujejo kvantna teleportacija. Klient je lahko tisoče kilometrov stran pa vseeno “fizično” občuti energijski poseg. Občutki so lahko različni, kot neke vrste mravljinčenje, občutek toplote, mrazenje, gomazenje oziroma kot nenavadna in včasih težko opisljiva izkušnja. Bioenergoterpijo na daljavo (prenos informacije na daljavo) z odličnimi terapevtskimi rezultati operativno izvajamo vsak dan.

Uspešni vsakodnevni praksi navkljub pa med “sodobnimi znanstveniki” in v medicinskih krogih ne doživljamo navdušenja, kot da nočejo vedeti, da redukcionistični materialistični monizem in Newtonovi zakoni ne zmorejo opisati vseh lastnosti in kompleksnosti ter bogastva organiziranosti in delovanja “materije”, ki je v resnici le “zgoščena oblika” energije. S “ta staro fiziko” ni mogoče zadovoljivo opisati bioenergoterapije “na daljavo”. Newtonovska paradigma je bila že davno presežena (vsaj od leta 1920 dalje), nova “holistična” paradigma pa je vse do danes sistematično “zatajevana” pred širšo javnostjo in lobistično ovirana ali celo onemogočana. Kljub rezultatom, ki jih v praksi demonstrira kvantna bioenergijska terapija D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy), je očitno, da je “vladajočim elitam” v interesu, da človeško zavest držijo na nivoju “omejenih” spoznavnih principov, ki jih je znanost “zagovarjala” v 18. in 19. stoletju. Kolektivna zavest človeštva zato še vedno ni naredila kvantnega skoka v holistično paradigmo (proces se vseeno počasi a neustavljivo dogaja). Čeprav so “novi” zakoni kvantne fizike dokazano “dejstvo” že od 20. let 20. stoletja, temu znanju “elite” po stotih letih še vedno niso dovolile vstop v šolske učbenike in zato velika večina ljudi novih spoznanj še ni ozavestila – tega enostavno nimajo v svojem miselnem konceptu.

Glede na agresivno lobiranje in nelegalno (nasilno) uvajanje 5g tehnologij je zdaj še bolj jasno, zakaj je znanje in vedenje o obstoju in delovanju človekovega bioenergijskega polja stoletja zatajevano in onemogočano… Človekovo biopolje je energijsko-informacijska matrica, preko katere se kontinuirano dogaja tako interna komunikacija med vsemi celicami v organizmu, kot tudi eksterna komunikacija z zunanjim okoljem. Ta energijska komunikacija v veliki meri poteka v GHz (gigaherčnem) frekvenčnem spektru, prav v tistem elektro-magnetnem spektru, v katerega vdirajo 5g tehnologije (in seveda tudi Haarp tehnologije). Naj za laike pojasnim preprosteje: Vsem je razumljivo, da dve radijski postaji (npr. Val 202 in Radio Veseljak), ne smeta oddajati na istih frekvencah, ker bi druga drugo motili. Nemoteno oddajanje bi bilo onemogočeno. Enako je pri živih bitjih, ki so hkrati oddajniki in sprejemniki. Zato je NEDOPUSTNO, da bi v visokofrekvenčno elektromagnetno polje, v katerem že milijone (milijarde) let “energijsko” funkcionirajo živa bitja, da bi v ta isti frekvenčni spekter (v katerem deluje tudi človekovo bioenergijsko polje) posegli s 5g tehnologijo. Človekova energijsko-informacijska matrica že od vekomaj (to je intrinzično imanentno živi Naravi) deluje tudi v GHz (gigaherčnem) frekvenčnem spektru, v katerega se sedaj nasilno vsiljuje 5g tehnologija. Tako, kot bi dve radijski (ali televizijski) postaji, ki bi delovali na istih frekvencah, druga drugo onemogočali v normalnem delovanju, tako 5g tehnologija moti in onemogoča normalno delovanje živih organizmov. Tajno in v vojaške namene se ta tehnologija uporablja že nekaj desetletij. Zdaj boste morda prišli na idejo, zakaj je (iz neznanih razlogov) umrlo na tisoče kitov in delfinov, ki so nasedli (kot bi hoteli narediti samomor), morda boste sedaj povezali slike, ki prikazujejo pomore ptic in čebel (zopet iz “neznanega” razloga) itd., seveda gre tudi za neznano (veliko) število umrlih ljudi (iz neznanih razlogov). Morda se boste končno vprašali, zakaj je v katastrofalnem porastu število rakavih obolenj in nepregledna množica t.i. neozdravljivih bolezni “neznanega” izvora. Seveda ne moremo vsega naprtiti elektro-magnetnemu sevanju. Tu smo še dodatno na udaru kemičnega onesnaženja in na udaru neoliberalnega tehnokratsko fašističnega družbeno-političnega sistema, ki producira neenakost (možnosti), lakoto, revščino, “smrtonosni” stres… Skratka, naj bo ljudem dokončno jasno. Tu, pri 5g tehnologiji se igra konča: s tehnologijo, ki deluje v elektro-magnetnem frekvenčnem spektru, v  katerem delujejo energijsko-informacijski sistemi živih bitij, ne moremo sobivati. 5g tehnologija, kot taka, je lahko orožje za množično uničenje človeške vrste.

UTEMELJITEV DELOVANJA BIOENERGOTERAPIJE V INTERAKCIJI S  ČLOVEKOVIM BIOENERGIJSKIM POLJEM:

Ključno za razumevanje kvantne bioenergijske terapije (Bioquantum) in principov delovanja bio-resonančne terapije je nekaj temeljnih spoznanj: 1) človekovo energijsko polje je energijsko-informacijska mreža (matrica), ki predstavlja imanenten in konstitutiven del človekovega organizma!!! V starih kulturah vzhoda so ji rekli avra, v kvantni biofiziki pa “koherentno polje”. 2) Človekovo fizično telo se kontinuirano odziva (tudi bio-kemično in fiziološko) na “stanje” človekovega koherentnega bio-energijskega polja – odziva se glede na “informacije” v energijski matrici. 3) Destabilizacija (deformacija) človekovega bio-energijskega polja se v organizmu na fizičnem nivoju manifestira kot slabo počutje ali kot bolezensko stanje (bolezen, bolečina, stiska)…

Človekovo energijsko telo (koherentno polje) je najbolj popolno organiziran kvantno-holistični sistem (energijsko-informacijska matrica), ki predstavlja človekovo pravo “zavest”. Prav to človekovo energijsko polje hrani in vzdržuje informacije o vsaki celici človekovega organizma, o vseh relacijah med njimi in neprestano ter samodejno kontrolira, informira in upravlja vse funkcije in procese v organizmu ter mu omogoča multi-diferencirano ravnotežje. Prav to energijsko polje je naša “resnična” zavest. Zavest ni epifenomen naših možganov. Tam, v energijskem polju ničelne točke je temeljno in izvorno mesto vseh informacij. Človekova zavest je (v resnici) holografsko bioenergijsko polje, ki je “eno” z vseprisotnim univerzalnim energijskim poljem. Od vitalnosti (moči) našega bioenergijskega (koherentnega) polja in njegove uravnanosti z izvorno frekvenco ter od stabilnosti le-tega je odvisno človekovo zdravje. Oslabljeno in/ali deformirano koherentno polje vsebuje napačne (popačene) informacije. Izmaličena bioenergijska matrica se v organizmu manifestira kot slabo počutje, če je deformacija večja (ali dolgotrajnejša), pa kot bolezen (natančneje, kot simptom bolezni). V tem primeru z energijskim posegom (z bioenergoterapijo) obnovimo in korigiramo človekovo koherentno polje ter vzpostavimo izvorno vibracijo – naravno energijsko stanje pred nastankom bolezni.

Človekovo bioenergijsko polje je energijsko-informacijska matrica, ki predstavlja kvantni nivo organizma! In prav tu (na tem nivoju) “stanujejo” resnični vzroki bolezni. 

“Kvantni skok” pri raziskovanju in razumevanju delovanja človekovega organizma je naredil Dr. Bruce Lipton, molekularni biolog svetovnega slovesa, ki je z znanstvenimi dokazi ovrgel “strokovne” predpostavke, na katerih temelji genski determinizem. Znanstveno je utemeljil, kaj »v resnici« upravlja celice (kako “v resnici” delujejo in komunicirajo). Tu si lahko ogledate njegovo “revolucionarno” predavanje: https://www.youtube.com/watch?v=OA3-nxUeJM4 – Nova biologija: Ko se srečata um in materija (podnapisi so v hrvaškem jeziku)!

Biofotonska plazma oziroma skalarni valovi, ki jih bioenergoterapevt inducira iz polja ničelne točke, generirajo torzijsko polje, ki deluje v okviru celičnega frekvenčnega spektra in v organizmu povzroči t.i. biološko resonanco, kar spremeni energijsko okolje celice in posledično tudi celične proteine. Bioenergoterapija (kvantno-holistični poseg) sproži ekscitacijo klientovega koherentnega polja, le-ta pa t.i. biološko resonanco – vzburjene antene receptorjev, ki so na celični membrani, povzročijo spremembo naboja proteinov in obliko receptorja (glej zgornji link, Dr. Bruce Lipton). Membranski proteini usmerjajo življenjske procese v celici, odzivajo pa se na zunanje dražljaje (tudi na bioenergoterapijo)!

Bioenergoterapija NA DALJAVO: Kvantna fizika je utemeljila novo paradigmo stvarnosti, opisala dinamične interaktivne procese energijskih polj in pojasnila delovanje na daljavo. Prenos energije na daljavo nam omogoča t.i. kvantna prepletenost (quantum entanglement) in je intrizično imanentna Naravi sami. To je operativno, v terapevtske namene, mogoče izvajati, ko smo spremenili svojo percepcijo, svoja stališča in prepričanja, in osvojili holistično paradigmo stvarnosti.

Resničnost kvantnega koncepta stvarnosti in operativno funkcionalnost delovanja na daljavo empirično potrjuje vsakodnevna bio-energo-terapevtska praksa. Bioenergoterapevt v medialnem stanju inducira biofotonsko plazmo, kreira torzijsko polje in “NA DALJAVO” vstopi v deformirano in destabilizirano biopolje klienta. S kvantno-holističnim postopkom (z bioenergoterapijo) v organizmu sproži t.i. biološko resonanco. Energijski poseg v organizmu sproži homeostatične procese samoregulacije, kar  vodi v normalizacijo biokemičnih procesov in fizioloških funkcij, v izboljšanje zdravstvenega stanja in v mnogih primerih v popolno okrevanje.

DODATEK K OBRAZLOŽITVI: 

Energija je primarni vzrok vsega stvarstva – to velja tako za nastajanje galaksij, kot tudi za vzroke bolezni!!!

Ko govorimo o prenosu energije od človeka na človeka, imamo v mislih zelo določno in specifično energijo… ki prežema celoten Univerzum kot vseobsegajoča energijska mreža, kot vseprisotna energijska matrica – v kvantni fiziki jo imenujejo energija ničelne točke ali energija vakuma (tudi ničelno nihanje). Ta omnipresenten, omnipotenten in omniinteligenten vseobsegajoč kvantni prostor je mesto izvorne vibracije. To je v fiziki najnižja možna energija, ki jo lahko ima kvantno-mehanski fizikalni sistem. Koncept sta leta 1913 prva predlagala Albert Einstein in Otto Stern in predstavlja most do razumevanja, odkod bio-energoterapevti induciramo energijo izvorne vibracije (t.i. “zdravilno” energijo). Bioenergoterapevti rečemo, da je ta univerzalna energija informirana. Sam jo z globoko spoštljivostjo imenujem: Energija-Zavest.

Max Planck (oče kvantne teorije) je leta 1944 na mednarodnem predavanju v Firencah dejal (citiram): “Vse življenje sem posvetil najbolj stvarni znanosti, proučevanju materije, kot rezultat svojih proučevanj atomov pa vam povem naslednje: materija kot taka ne obstaja. Vsa materija izvira in obstaja zgolj zaradi sile, ki vodi delce atoma k vibriranju in drži skupaj ta najbolj neznaten solarni sistem atoma… Predpostaviti moramo, da za to silo obstaja zavestni in inteligentni um. Ta um je pravzrok in matrika vse materije.”

Danes vemo, da prav ta subatomski svet predstavlja temelj naše fizične resničnosti in eksistence. Iz tega “sveta” se napaja tudi “naša” bio-energija. Za potrebe utemeljevanja, kako in zakaj in na kakšnih osnovah deluje bioenergoterapija po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy), bom tukaj omenil vsaj nekaj znanstvenikov, ki so pomembno prispevali k spoznavanju in razumevanju kvantnih fenomenov, s katerimi se srečujemo pri bio-energo-terapevtskem delu.

Dr. Leonard Ravitz je leta 1959 eksperimentalno »dokazal«, da struktura človeškega organizma ni zgolj molekularna, ampak jo sestavljajo dinamična energijska polja. Bistven poudarek je, da so ta dinamična energijska polja direktno povezana s psihičnimi, miselnimi in čustvenimi procesi, kar pomeni, (!!!), da spremembe v energijskih poljih neposredno vplivajo na duševna in telesna stanja organizma. S tem pojasnimo, kako bioenergoterapevt s posegom v človekovo biopolje lahko vpliva na njegova duševna in telesna stanja.

Dr. Ilya Romanovič Prigožin, belgijsko-ameriški znanstvenik ruskega porekla, svetovnega slovesa, Nobelov nagrajenec, izjemno cenjen v znanstvenih krogih (dolga leta in vse do svoje smrti je bil predsednik International Academy of Science, München) – med drugim je raziskoval dinamična energijska polja človeškega organizma in prišel do “revolucionarnega” spoznanja: 1.) o obstoju univerzalnega zakona samoorganizacije človeškega organizma in 2.) da je ta samoorganizacija odvisna od komunikacije z zunanjim okoljem. Človeški organizem je opisal kot “disipativno” strukturo – nelinearen in odprt sistem, ki izmenjuje energijo in informacije z okolico in se je sposoben spontano samoorganizirati in obnavljati. Za teorijo disipativnih struktur je leta 1977 dr. Ilja Romanovič Prigožin dobil Nobelovo nagrado. Kdor želi, si o disipativnih sistemih lahko pogledate še slovenski prispevek, glej povezavo:  http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Viskoznostvakuuma.pdf.

ČLOVEKOVO KOHERENTNO BIO-ENERGIJSKO POLJE je imanenten in konstitutiven del človekovega organizma!!! Med prvimi so ga z znanstvenimi metodami proučevali v šoli, ki jo je vodil ruski akademik Nikolaj Dmitrievič DevjatkovUgotovili so: 1) da je obolel organizem izjemno občutljiv na zunanjo emisijo (sevanje) visoko frekvenčnih elektromagnetnih valov, in nasprotno, 2) da zdrav organizem na enako delovanje sploh ne reagira z nikakršno spremembo. To pojasnjuje, zakaj bioenergoterapija nima vpliva na zdrav organizem (zdrav človek ob energijskem posegu ne doživlja oziroma ne občuti nikakršnih “senzacij”) in nasprotno, bioenergoterapija ima izjemen, pogosto celo dramatičen vpliv, kadar je človekovo koherentno polje (biopolje) destabilizirano in je zato organizem v disfunkciji.

Interakcija, ki se dogaja med pacientovim biopoljem in med bio-plazmo, ki jo inducira in z namero usmerja bioenergoterapevt, poteka v nizkointenzitetnem visokofrekvenčnem mikrovalovnem spektru. Energijski poseg (interakcija) sproži ekscitacijo, le-ta pa vzročno-posledično povzroči efekt t.i. BIOLOŠKE RESONANCE. Zaradi tega “fenomena” je šele zares mogoča univerzalna in praktična uporaba bioenergijske terapije za lajšanje in/ali odpravo vseh vrst zdravstvenih težav (bolezni, poškodb, bolečin in stisk)!!!

Do popolnoma enakih ugotovitev (rezultatov) smo prišli tudi bioenergoterapevti ob vsakodnevni praksi, namreč, ugotavljamo da: 1) pri človeku, ki ima močno in stabilno bio-energijsko polje, ob energijski interakciji ne pride do efekta biološke resonance – ZDRAV ČLOVEK NE REAGIRA NA BIO-ENERGIJSKI POSEG in 2) pri človeku, ki ima destabilizirano energijsko polje, z bio-energijsko interakcijo v njegovem organizmu sprožimo efekt biološke resonance. Rezime: Vsak odklon od optimalnega energijskega stanja človekovega bio-polja, le-tega “naredi” izjemno občutljivega za energijsko posredovanje. Človek lahko občuti energijski poseg v svoje bio-polje na mnogo načinov – kot toploto, hlad, mravljinčenje, zbadanje, oblivanje, izgubljanje ravnotežja itd.. Pogosto gre za težko opisljive občutke oziroma jih klienti relativno težko natančno definirajo, čeprav jih “fizično” občutijo.

Nadaljujmo: Victor Frederick Weisskopf, avstrijski kvantni fizik, je v začetku sedemdesetih let (1972) sistemiziral TRI NIVOJE KVANTNE ORGANIZACIJE MATERIJE: 1) molekularni, 2) atomski in 3) nuklearni nivo.

Dr. Sergej Sitko, ukrajinski kvantni fizik, pa je leta 1982 sistemizaciji dodal še ČETRTI NIVO KVANTNE ORGANIZACIJE MATERIJE – KOHERENTNO POLJE ŽIVIH ORGANIZMOV! “Odkritje” četrtega nivoja kvantne organizacije materije (koherentnega polja živih organizmov) potrjuje, da vsak živ organizem poleg vidne anatomsko-morfološke strukture (fizičnega telesa) poseduje še svoje nevidno energijsko “telo” – koherentno polje. Prav po prisotnosti ali odsotnosti tega “polja” se živa materija razlikuje od nežive. Človeški organizem je celovit kvantno-mehanski sistem, ki svoje zdravje “samodejno” zagotavlja z ravnotežjem med energijsko-informacijsko matrico koherentnega polja in njeno realizacijo v fizičnem telesu. Dokler uradna medicinska znanost v svojo doktrino ne bo vključila tega temeljnega elementa živih organizmov (KOHERENTNO POLJE), toliko časa ji bo “resnično” delovanje človeškega organizma nedoumljiva “neznanka”! Vsak živ organizem je “sestavljen” iz celic, te iz molekul, molekule iz atomov, atomi iz protonov, elektronov in nevtronov, le-ti pa še iz manjših “delcev”, ki emitirajo minimalne porcije energije – kvante… in kvanti na tej “nevidni” ravni ustvarjajo koherentno polje organizma.

Žal (še vedno) ugotavljamo, da je “sodobna medicinska znanost” še vedno “slepa” za kvantno fiziko, kar implicira, da je slepa tudi za resnični svet, v katerem živimo in v katerem se dogaja “drama” življenja in smrti, zdravja in bolezni. Kot taka je seveda “slepa” tudi za “fantastične” zdravilne učinke in delovanje bioenergoterapije (in kot taka je tudi “slepa” za “smrtonosno” delovanje 5g tehnologije). To lahko razumemo samo, če razumemo “lobistične interese” velekapitala.

Če bi bilo mogoče bioenergijsko terapijo zapakirali v tableto, bi bil to nedvomno največji medicinski hit in svetovna senzacija. Ker pa je vsako bioenergijsko terapijo treba “fizično” oddelati, je za farmacevtsko industrijo in njene “prodajalce” komercialno neuporabna (pri bioenergoterapiji multiplikativna “prodajalsko-trgovska” logika odpade).

Preden zaključimo, še enkrat poudarimo tole dejstvo:

ČLOVEKOVO BIOENERGIJSKO “TELO” JE IMANENTEN IN KONSTITUTIVEN DEL ČLOVEKOVEGA ORGANIZMA !!!

Ob tem se kar samo zastavlja retorično vprašanje, kako “sodobna” uradna medicina sploh lahko učinkovito “zdravi”, če človekove energijsko-informacijske matrice sploh ne pozna (ob tem seveda iz kritike izvzemam kirurgijo, katere predmet dela je prav fizično telo in zato beleži izjemne rezultate). Ne more. Lahko si mislite, kakšno “vrednost” imajo rezultati medicinske “znanosti”, če osnoven, temeljen, imanenten in konstitutiven dela človekovega organizma sploh ni predmet njenih raziskav, kaj šele “predmet” zdravljenja? Uradna medicina “zdravi” fizično telo, na katerem se “zrcalijo” zgolj simptomi bolezni, vzroki za veliko večino bolezni pa so “skriti” na kvantnem nivoju v človekovi energijsko-informacijski matrici.

No, omenimo še “znanstveno” dvoličnost. V resnici uradna medicina v diagnostiki uporablja tehnologije, ki temeljijo prav na elektro-magnetno-vibracijskih principih. Zanimivo, a sprevrženo – uradna medicina “energijske” učinke “prizna” strojem in tehniki, človeku – zdravilcu – bioenergoterapevtu, temu neskončno popolnejšemu “orodju”, pa tega ne prizna. No, dovolj “svete jeze”. Vrnimo se k temi.

Koherentno polje človeškega organizma je njegova kvantna energijsko-informacijska matrica, ki deluje v nizkointenzitetnem a zelo visokem elektro-magnetnem frekvenčnem spektru, v razponu od 52 do 78 GHz. Eksperimentalno je potrjeno, da človeški organizem “seva” z lastnimi karakterističnimi frekvencami, jakost sevanja (emitiranja) pa je v mejah od 1 x 10 na-21 do 1 x 10 na-22 W/Hz cm2 Opomba: intenziteta sevanja se pri ljudeh zelo razlikuje (največ v odvisnosti od nivoja in stanja človekove zavesti).

Človekovo “energijsko telo” ima “vrojeno” sposobnost, da se “samoregulira” in “samoobnavlja”, od rojstva do smrti (HOMEOSTAZA). Če se iz kakršnegakoli razloga ne more samodejno uravnavati in obnavljati, se to odrazi na fizičnem telesu kot slabo počutje, če je destabilizacija koherentnega polja hujša, pa se manifestira kot bolezensko stanje. Če je človekovo biopolje izpostavljeno visokofrekvenčnemu (GHz) elektro-magnetnemu sevanju 5g tehnologij, to povzroči destabilizacijo njegovega biopolja in vodi najprej v slabo počutje, potem v bolezenska stanja, potem v težke bolezni in v smrt. Takemu človeku lahko pomagamo samo tako, da prekinemo izpostavljenost visokofrekvenčnemu sevanju in da ga ponovno stabiliziramo z intenzivno bioenergoterapijo. BIOENERGOTERAPIJA je v tem primeru edino resnično učinkovito “zdravilo”.

Za boljše razumevanje tematike objavljam še prispevek slovenskega avtorja. Tadej Pretnar: Skalarni valovi, torzijsko polje, delovanje z namero (le na nekaj mestih dajem poudarke, ne da bi spremenil smisel).

Citiram: “Odgovore bomo skušali poiskati skozi delovanje t.i. skalarnih valov, oziroma torzijskega polja, kakor skalarne valove imenujejo Rusi. Za kaj pri skalarnih valovih pravzaprav gre? Za kolikor toliko korekten opis skalarnih valov je verjetno najenostavneje, da si najprej ogledamo polje nemanifestiranega in polje manifestiranega. Kvantni fiziki so si bolj ali manj edini, da materialna realnost temelji na zavesti. 

Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti, vse, od nepredstavljive čiste zavesti, prek fotonov, delcev elektromagnetnega polja z maso nič, atomov, molekul in celic, do trdne materije. V svetu, ki ga proučuje kvantna fizika, najmanjši delci tega sveta spremenijo svoje gibanje že, če jih zgolj opazujemo in se nasploh “vedejo” tako nenavadno, da kvantni fiziki predpostavljajo, da zavest, ki je osnova vsega obstoječega, tvori nekakšno matrico, v kateri so vse možnosti že predvidene, manifestira pa se tista, na katero je usmerjene največ zavestne energije.

Polju nemanifestiranega po domače pravimo praznina, kvantni fiziki pa ga pogosto imenujejo tudi 4D hiperprostor. Ker smo navajeni na tri dimenzije in čas, si 4D prostora ne moremo predstavljati, o tem, kako deluje, pa lahko slutimo iz teorije Davida Bohma o holografskem ustroju vesolja, v katerem vsak delček vsebuje informacijo celote.

Hkrati z uveljavljanjem kvantnih pristopov razumevanja vesolja, se je tudi pokazalo, da Newtonovska fizika, ki pravi, da se pri absolutni ničli gibanje atomov v vakuumu ustavi, kar naj bi posledično pomenilo energijsko vrednot nič, ne drži. Dr. Harold Puthoff iz Univerze v Cambridgeu je to preveril – meril je energijo pri absolutni ničli. Namesto da o energiji ni bilo niti sledu,  jo je »našel« toliko, da jo je primerjal s kipečim loncem!!!

»Tehnična podlaga« za obstoj te energije so vibracije subatomskih delcev. Ta energija ima več imen – univerzalno energijsko polje, polje nične točke, prana, qi, chi, prasila …, a ta imena mnogim zvenijo »pomanjkljivo« in nekako tridimenzionalno. Zato sta se pojavili tudi imeni, ki nekako zajemata tudi 4D prostor, ki ga to polje ustvarja, to pa sta že omenjena izraza 4D hiperprostor (v kvantni fiziki) in praznina (v ezoteriki).

Lastnost vsega manifestiranega, ki seveda tudi izhaja iz praznine, je pečat treh dimenzij in časa. Med manifestiranim in nemanifestiranim poteka stalna energijska komunikacija. Ta komunikacija pa je povezana s pojmom skalarnih valov. Za kaj torej tu gre?

Delci, ki preskakujejo iz nemanifestiranega (iz praznine, iz 4D hiperprostora, iz energije nične točke) v našo 3D realnost, so fotoni, torej delci z maso nič. In ne gre za to, da iz praznine v 3D svet neposredno prenašajo energijo, ampak se ta ustvarja ob trkih teh fotonov z različnimi subatomskimi delci, katere premaknejo v višje energijsko stanje, hip zatem pa se takšni fotoni že vrnejo nazaj na 4D raven – zato, ker niso dovolj stabilni, da bi ostali v naši 3D realnosti.  Ker torej stalno preskakujejo iz enega sveta v drugi, jim pravimo virtualni fotoni.

Na ta način ustvarjajo t.i. skalarne valove. V Rusiji so za te valove lansirali še eno ime – torzijsko polje (torzija – lat. zasuk), to pa zato, ker  ima skalarni val spiralni vzorec. Skalarni valovi so torej neposredna vez med nemanifestirano in manifestirano realnostjo!!!!

Skalarne valove je odkril, oziroma znal »proizvajati« že Nikola Tesla. Pravzaprav so skalarni valovi na nek način povezani z elektromagnetnimi valovi, o katerih »vemo vse«, vendar pa se izničijo, ko je nek elektromagnetni (EM) tokokrog zaključen. To pa se v klasičnem odnosu generator – porabnik zgodi praktično vedno. Tesla je odkril, da lahko skalarne valove generira, če skozi dve spiralni tuljavi pošlje v nasprotni smeri izmenični tok iste frekvence – na ta način se zgodi obratno, kot v klasičnem EM tokokrogu – izniči se EM polje, generira pa skalarno polje.

… V zadnjem desetletju smo pri nas priča ekspanziji t.i. zdravilnih parkov. V zvezi z njimi je zanimiva neposredna povezanost »količine« skalarnih valov s Schumannovo resonanco (Zemljina lastna frekvenca – cca 7,85 Hz). To frekvenco je sicer sila težko zaznati (malo je držav v Evropi, ki imajo naprave za merjenje Schumannove resonance), na mestih v naravi, ki so resnično zdravilna, pa jo lahko zaznamo s povsem običajnim, malo boljšim frekvencmetrom. Mesta v naravi, ki so vibracijsko intenzivneje povezana s frekvenco Schumannove resonance, so »bogata« s skalarnimi valovi.

Nikola Tesla pa je menil, da lahko skalarne valove v večji ali manjši meri »proizvaja« tudi človek, in glej ga zlomka – najbolj intenzivno takrat, ko je v meditativnem stanju oz. v stanju notranje praznine (logično, na nek način se takrat z umom »umakne« iz 3D sveta), »stikalo« v katerem sprožimo skalarne valove, pa se nahaja na alfa ravni – torej tam, ko v naših možganih prevladuje približno takšna frekvenca, kot je frekvenca Schumannovega valovanja.

Skalarni valovi se odzivajo tudi na našo NAMERO. Do sedaj smo govorili o nemanifestiranem na eni in manifestiranem na drugi strani le na splošno. Kako pa je s polji realnosti, katere živimo? Ne pozabimo namreč, da kvantni fiziki primerjajo vesolje z matrico neštetih možnosti.

V zadnjih letih je prišlo tudi do razvoja kvantnih tehnik (ki pa niso nič drugega, kot ponovno odkrivanje znanja, ki je dediščina prastarih civilizacij), s katerimi je mogoč preskok iz ene kvantne realnosti v drugo in to ne le v smislu zdravstvenega stanja (npr. reconnection), ampak tudi v smislu različnih drugih oblik izkušanja obilja (npr. equilibrium z namero). Pri equilibriumu z namero gre recimo za to, da se z umom pomakneš v praznino in paralelno ustvariš skalarno polje, ki kolapsira polje realnosti, v katerem si bil in te vodi v drugo polje realnosti, skladno s tvojo namero, saj so, kot sem že omenil, skalarni valovi neposredna povezava med nemanifestiranim in manifestiranim.

Z JASNO NAMERO je moč usmerjati delovanje skalarnih valov (oziroma torzijskega polja). Omejitev pri tem ni – mogoči so »čudeži« (»čudežne« ozdravitve, nenadni splošni življenjski uspehi…). Glavni elementi, ki vplivajo na učinkovitost takšnih tehnik so predvsem – količina skalarnih valov, ki jih ustvarimo (lahko se seštevajo – recimo mesto, na katerem je okrepljena Schumannova resonanca, prostor, v katerem to večkrat počnemo in ima zato ustrezno urejeno energijsko strukturo, skupina, naravnana v skladu z namero…), zaupanje v metodo, notranje omejitve in sposobnost ustvariti adekvatno namero.

Menim, da imajo v vseh primerih, ko se neka ozdravitev zgodi na “nenavadno” hiter način, ko pride do neke notranje transformacije s pomočjo “višjih sil”…, prste vmes skalarni valovi, včasih zabeljeni z ustrezno namero, včasih pa ne, saj v nas takrat, ko so prisotni v zadostni meri, sami po sebi in na vseh ravneh usmerjajo v naše naravno stanje, stanje, kakršno v našem telesu nastopi takrat, ko se iz njega »umaknejo« napetosti, povzročene zaradi stresa, neizpolnjenih potreb, neintegriranih čustvenih nabojev…

Ob dovolj intenzivni prisotnosti skalarnih valov (oziroma torzijskega polja) pa pride celo do sprememb na nevrološki ravni. SKALARNI VALOVI, PODPRTI Z USTREZNO NAMERO, ZDRAVIJO; ko  recimo v molitvi prosiš za zdravje (v stanju predanosti in odprtosti pritegneš skalarne valove), ko nekdo za pomoč kliče angele, ali ko zdravilec “dopusti”, da energija preprosto steče … Gre za to, na kakšen način skalarne valove 1. kot pacient pritegnemo, v kakšnem obsegu in v kakšni meri smo se pripravljeni prepustiti njihovemu bazičnemu delovanju, oziroma 2. v kakšnem obsegu in jakosti jih kot bioenergoterapevt induciramo. Za uspešno ozdravitev je precej pomembno, da klient (pacijent) »sodeluje«, to je, da je v nameri usklajen z bioenergoterapevtom. (konec članka, avtor Tadej Pretnar).

Zaključek – obrazložitev: Bioenergijska terapija po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je teoretično utemeljena na spoznanjih kvantne fizike, mikro-celične biologije, epi-genetike, biofotonike, na razumevanju delovanja elektro-magnetnih vibracij visokofrekvenčnega spektra, praktično pa počiva na izvajanju procedur (protokolov) za induciranje skalarnih valov (torzijskega polja), z drugimi besedami, počiva na emulaciji različnih alternativnih in komplementarnih bioenergoterapevtskih praks, ki so preživele srednjeveško cerkveno inkvizicijo, sedaj pa so na udaru novodobne “znanstvene inkvizicije”. Predstavljajo ohranjeno izročilo visoko razvitih kultur starih civilizacij. Bioenergijska terapija ne podleže t.i. avtorskim pravicam. Bioenergoterapije si ne more lastiti nihče (ne glede na številne izpeljanke in njihove novodobne “utemeljitelje”). Bioenergoterapija je človeška dediščina in kot taka pripada vsem ljudem, ne glede na njihovo nacionalnost, državljanstvo, barvo kože, starost, versko pripadnost, stopnjo izobrazbe, kulturni milje, materialno in finančno blagostanje…

Kogar zanimajo še “matematične” podrobnosti (izpeljava formul kvantno-holističnih sistemov), si lahko pogleda še povezavo:

http://www.dejanrakovicfund.org/knjige/2008-integ-biofiz-kvant-medic.pdf, prof. dr Dejan Raković, INTEGRATIVNA BIOFIZIKA, KVANTNA MEDICINA I KVANTNO-HOLOGRAFSKA INFORMATIKA: PSIHOSOMATSKO-KOGNITIVNE IMPLIKACIJE (znanstveno delo je v srbskem jeziku).

Link: “Sodelovanje z uradno medicino“.

Kontaktni obrazec

Pišite nam:

Pokličite nas:

    Ime in priimek (obvezno)

    Email (obvezno)

    Telefon

    Sporočilo